کارفرمای محترم شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر نسبت به درخواست نیروی مورد نظر خود اقدام کنید.
پس از تکمیل و ارسال فرم ، درخواست شما توسط کاریابی بررسی  و نیروی مورد درخواست به شما معرفی می گردد:

فرم درخواست نیروی کار

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
درخواست نیروی کار