درخواست نیروی کار

کارفرمای محترم شما می توانید از طریق تکمیل فرم زیر نسبت به درخواست نیروی مورد نظر خود اقدام کنید.

پس از تکمیل و ارسال فرم ، درخواست شما توسط کاریابی بررسی  و نیروی مورد درخواست به شما معرفی می گردد:

 

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ایزوسیستم